top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА 

Anchor 1

I. Организатор и официални правила на играта

1.     Организатор на играта ТЕСЕРУМ  и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е “Фискал артс” ООД с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров “ № 14 и ЕИК 204810579. За контакти: Централен офис на “Фискал Артс” ООД, телефон 02 4446050, e-mail: info@teserum.bg. В текста „Фискал Артс“ ООД може да бъде назоваван и Организатор.

2.     Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата на кампанията www.tesserum.bg.

3.     Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на кампанията www.tesserum.bg за промени в настоящите правила.

 

II. Продължителност и обхват на играта

Играта с касови бележки ще се провежда в ограничен период от време, като “Фискал Артс” ООД си запазва правото да прекрати играта по всяко време, като информира всички регистрирани потребители за прекратяването на играта. В играта могат да участват всички касови бележки, издадени в периода между 00:00 на 1 януари 2022 г. до 30 юни 2024 г. 23:59. Фискални бонове могат да се регистрират през целия период на провеждането на играта, като периодът за провеждане на играта е от 00:00 на 22.01.2019 г. до 23:59 на 06.07.2024 г. 

III. Условия за участие в играта

1.     Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на Играта, с изключение на лицата поставени под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

2.     Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка на определен продукт или услуга.

IV. Правила на играта

1. Начин на провеждане

1.1. Всеки, който снима и изпрати касова бележка имаща задължителен атрубит „ФИСКАЛЕН БОН“ или „СИСТЕМЕН БОН“ и издадена от сертифицирано в Република България фискално устройство, участва в разпределението на наградите от Играта. Играта стартира официално на 22.01.2019 г в 00:00 ч. Всички бележки, регистрирани преди това няма да участват в разпределението на наградите.

1.2. За да се включи в играта, всеки участник трябва да инсталира на устройство с IOS или Android OS приложението TESSERUM, след което трябва да създаде свой профил в него. Потребителските профили на участниците се активират моментално, след коректно въвеждане на необходимите данни на участника. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

1.3. Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни:  пълно име (име, презиме и фамилия) на кирилица, валидна електронна поща, дата на раждане, пол и съгласие, че участникът е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА.

1.4. Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в приложението TESSERUM чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп.  При забравяне на паролата за достъп, потребителят може да изиска нова парола, която ще му бъде изпратена на регистрираната електронна поща.

1.5. Всеки регистриран потребител може да въвежда касови бележки чрез мобилното приложение TESSERUM, което може да се изтегли през безплатно от App Store на мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

1.6. “Фискал Артс” ООД не носи отговорност за грешно подадени данни от участника в процеса на регистрация или щети, възникнали след загуба, кражба или отнемане на устройството, на което е инсталирано приложението TESSERUM.  При възникване на подобно събитие, участникът може да информира “Фискал Артс” ООД за събитието и по негово желание, след предоставяне на потвърждение, че той е собственика на профила, същият може да бъде блокиран за минимум 72 часа или за постоянно. Участникът може да изпрати писмо на адрес : support@fiscalarts.com или да позвъни на 02 4691087.

2. Механизъм на играта

2.1. Участникът снима касовата бележка, като преди да я изпрати към организатора, той проверява качеството на снимката, както и дали касовата бележка е снимана изцяло, като бележката трябва да заема поне 80% от снимката. Участникът може да снима/изпрати една касова бележка само веднъж за участие в играта, като при повторно изпращане на една касова бележка от него или друг участник, “Фискал артс” ООД има право да не обработва всяко следващо изпращане на бележката. Ако участникът изпрати снимка, на която бележката не е четлива, то Организаторът има право да не включи тази бележка в играта и разпределението на наградите.

2.2. Участникът трябва да изчака изпращането на касовата бележка към Организатора и след приключване на изпращането на бележката, организаторът връща отговор каква е печалбата на участника. Ако изпращането на бележката бъде прекъснато от участника или по технически причини същата не бъде изпратена към Организатора, бележката се съхранява в “История” на приложението TESSERUM и участника може да я изпрати по-късно. Участникът не е длъжен да пази касовите бележки, регистрирани от него в играта.

2.3. В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени между 00:00 часа на 1 януари 2022 година и 23:59 часа на 30 юни 2024 г. и отговарят на действащото в страната законодателство.

2.4. Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта, но не може да надхвърля дневния лимит от 200 бележки или седмичния лимит от 350 бележки.

2.5. За участие в разпределение на голямата награда – НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ, участникът трябва да има регистрирана поне 1 бележка в периода от стартиране на Играта до 23:59 часа на 06.07.2024 г.

2.6. Организаторът си запазва правото да организира раздаване на специални награди или да промени Голямата награда по негово усмотрение, като за това се задължава да публикува информация за това в сайта на играта www.tesserum.bg . За разпределение на специалните награди, участникът трябва да е регистрирал същия брой касови бележки, както за участие за Голямата награда – поне 1 бележка.

2.7. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в Играта и за жребия за Голямата или специалните награди.

2.8. При коректното изпращане/регистриране на касова бележка, участникът получава отговор дали и какво печели. Всяка регистрирана бележка увеличават шанса на участника да спечели Голямата или специални награди. 

2.9. В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото законодателство в страната.

2.10. С участието си в играта се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.11. Организаторът на играта си запазва правото да проверява по всички възможни начини дали печелившите бележки отговарят на действащото законодателство, и при съмнение, че бележката не отговаря на действащото законодателство, да потърси съдействие от Национална агенция за приходите за проверка на валидността на всяка касова бележка преди предоставянето наградата на участника. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на участникът, а неговият профил ще бъде блокиран.

2.12. В случай, че по време на Играта бъде установено, че една касова бележка е регистрирана повече от веднъж от един или няколко участника, то за валидна регистрация се счита първата по време регистрация на дадената касова бележка, и в случай на печалба с някоя от последващите регистрации на същата, то Организаторът има право да откаже изплащане на спечелената награда.

V. Награди

Наградите се разпределят на случаен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта алгоритъм. Участниците в играта участват за разпределението на многобройни парични или предметни награди, в размер от 1 лв до 3 000 лв.  При спечелване на награда, същата може да бъде заявена за получаване в офис на Организатора или негов партньор. Награди над 1000 лв. (хиляда лева) се изплащат само в офиса на Организатора или от негов представител. 

Също така участниците на играта могат да получат като награда и TESSERUM точки, които нямат паричен еквивалент, но могат да бъдат използвани в екосистемата на TESSERUM. 

1. Механизъм за избор на печеливши участници

1.1. При изпращането на снимка на касова бележка, отговаряща на изискванията на т.2.1. и изчакване на регистрацията на бележката от Организатора, участникът получава известие на мобилното си устройство какво печели. Участникът може да получи парична награда, TESSERUM точки или съобщение, съдържащо крилата мисъл, мъдрост или просто пожелание, което също се тълкува като печалба. Разпределението на наградите е на абсолютно случаен принцип и се прави от алгоритъм, специално разработен от Организатора за целите на играта.

1.2. При раздаване на специални награди, Организаторът в съобщението, което публикува на сайта си, определя и кои бележки участват в разпределение на специалната награда. (Пример: Организаторът определя специална награда в размер на 20000 лв и определя дата на тегленето и 01.06.2022. На сайта си той информира всички участници, че тегленето ще е на 01.06.2022 и че участници, които са регистрирали поне 1 касова бележка преди 00:00 часа на 30.05.2022 участват в тегленето на печелившия участник.  Касовите бележки, които участват в жребия на 01.06.2022 г. трябва да са регистрирани до 00:00 ч. на 30.05.2022 г. Тегленето на печелившите на Голямата награда или на специалните награди ще бъде предавано на живо във Фейсбук , а видеото от тегленето на наградата/наградите ще бъде публикувано най-малко на сайта на организатора и в страницата на играта във Фейсбук.

1.3. Също така организаторът може да организира и специални игри на базата на получените от потребителите TESSERUM точки, като условията за участие в специалните игри и наградите в тях ще бъдат публикувани в сайта на организатора и/или неговата Фейсбук страница. 

1.4. Щастливецът, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 10.07.2024 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 23:59 ч. на 06.07.2024 г.

1.5. Определянето на печелившите на Голямата награда или на специалните награди може да излъчва на живо във Фейсбук. Голямата и специалните награди се се разпределят на лотариен принцип. В деня на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта в същия ден или най-късно на следващия работен ден. В случаите, в които денят за избор на победител е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

1.6. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

1.7. В случай, че по време на Играта бъде установено, че една касова бележка е регистрирана повече от веднъж от един или няколко участника, то за валидна регистрация се счита първата по време регистрация на дадената касова бележка, и в случай на печалба с някоя от последващите регистрации на същата, то Организаторът има право да откаже изплащане на спечелената награда.

1.8. В случай, че по време на Играта бъде установено, че един потребител има повече от един профил, то Организаторът има право да блокира всички профили на дадения потребител за неограничено време и ако счете за нужно да ги деактивира. В случай на печалба с някои от профилите на потребителя,  то Организаторът има право да откаже изплащане на спечелените награди.

1.9. В случай, че по време на Играта бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат дарени от Организатора на избрана от него благотворителна организация.

2. Получаване на награди

2.1. Организаторът има ангажимент да се свърже с печелившите на Голямата награда или на специалните награди чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, посочен във формата за контакт и/или чрез обаждане по телефона, в срок от петнадесет работни дни след жребия. Печелившият потребител трябва да отговори най-късно до 5 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение, че е съгласен да получи наградата по начин избран от Организатора. Победителите се задължават да приложат в имейла и тяхна банкова сметка, на която да бъдат превеждани наградите или месечните плащания. Организаторът си запазва правото да изиска проверка от органите на НАП на печелившата бележка.

2.2. Ако победителят не отговори до 5 дни след получаването на информационния имейл и/или бъде установено от държавните органи или от Организатора, че печелившата касовата бележка, с която е участвал, не отговаря на действащото данъчно законодателство и правилата на играта, той губи правото си за получаване на спечелената награда. В този случай Организаторът ще изтегли друг печеливш в ново теглене, за което ще бъде публикувана информация в сайта на Организатора и Фейсбук страницата на играта.

2.3. Организаторът поема ангажимент на изплати сумата на всяка награда на стойност над 15000 лв. на печелившия на равни месечни плащания, като техният брой не може да бъде повече от 24 (двадесет и четири), като броя на плащанията се определя едностранно от Организатора. Ако Голямата награда или някоя специална награда е предметна награда на стойност над 5000 лв., Организаторът има ангажимент да поеме всички разходи по прехвърлянето на собствеността на предметната награда, както и да заплати необходимите данъци.

Ако има специална парична награда в играта в размер над 5000 лв.(пет хиляди лева), Организаторът поема ангажимент да я изплати на равни месечни плащания, като техният брой не може да бъде повече от 12 (дванадесет), като броя на плащанията се определя едностанно от Организатора. И в двата случая, първата сума от спечелената награда трябва да бъде изплатена на печелившия в рамките на 30 дни, считано от датата на тегленето на съответната награда.

2.4. Всички други награди, освен Голямата или специалните награди, се определят в момента на изпращане на бележката от участника и той разбира на момента дали печели парична сума,TESSERUM точки, предметна награда или само мъдрост или пожеление. В случай на печалба, на дисплея на мобилното устройство се появява сумата на печалбата и същата бива веднага записана в портфейла на участника. Всяка награда(с изключение на TESSERUM точките) има дата на спечелване и дата на изтичане. Участникът има възможност да заяви наградата/награди за получаване в офиса на Организатора или в офисът на негов партньор или да дари наградата за благотворителност на избрана от участника благотворителна организация, с която Организаторът има сключен договор и същата фигурира в списъка с получатели на дарения в приложението, преди да настъпи датата на изтичане на наградата. При заявяване от страна на участника наградата да му бъде изплатена в офис на партньор на Организатора, то той задължително трябва да има въведен ЕГН в профила си.  Периодът за изплащане заявена от участника парична или предметна наградата е не по-къс от десет работни дни. В рамките на минимум десет работни дни наградата ще бъде на разположение за изплащане в избрания от печелившия участник офис на партньор или Организатора. При получаване на награди, печелившият участник трябва да докаже с валиден документ за самоличност, че той е лицето, регистрирало профила.

2.5. Организаторът, съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство в страната, изчислява дължимите данъци възоснова брутната сума на печалбата (ако същата подлежи на облагане) и ги превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на Организатора. Всеки спечелил награда получава брутната сума на наградата, като това важи за награди спечелени с касови бележки, регистрирани след 00:00 часа на 22.01.2019 г.  

2.6. С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА, всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни всички свои законови задължения.

2.7. С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на Организатора, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организатора, включително всички необходимилични данни на участника.

2.8. Ако печелившият участник избере от менюто на приложението да дари наградата, то той официално се отказва от получаването на наградата и съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, той не е встъпил във владение на наградата.  Наградата остава във владение на Организатора, който има право да я дари на препоръчана от участника организация, получател на дарения. Организторът я дарява от свое име, но събразявайки се в максимална степен с желанието на участника, отказал се от конкретната награда. Организаторът прави даренията към организации, получатели на наградите в 14-дневен срок, след изтичането на месеца в който наградите са отказани от участниците.  

2.9. Ако участника не се разпореди (заяви за изплащане или се откаже от наградата с цел тя да бъде дарена от Организатора)  с дадена награда преди датата и на изтичане, то той губи дадената награда и Организаторът дарява наградата на избран от него получател на дарения. 

2.10. Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

2.11.  “Фискал Артс” ООД не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и не е получил информационния мейл за спечелената от него награда.

2.12. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения в т.2.1 и т.2.2 от настоящия раздел срок за изпращане на потвърждение по мейл.

VI. Прекратяване на играта

​Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта или да променя наградите по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите официални правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване. Организаторът се задължава да изплати всички спечелени награди на участниците или да дари съответните суми на организациите, който са включени в списъка за получатели на дарения.

 

VII. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта

1.     Организаторът обработва личните данни на всички участници в играта с касови бележки в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.

2.     С участието си в играта се счита, че регистрираните в сайта доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД.

3.     С участието в играта желаещите се съгласяват електронните им адреси да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на покани за участия в анкети и други състезания и томболи, организирани от “Фискал артс” ООД или негови партньори. Също така участниците в играта приемат “Фискал артс” ООД да обработва изпратените в хода на играта касови бележки и да разполага с придобитата информация, съобразявайки се с всички изисквания на ЗЗЛД.

4.     С участието в тази игра потребителите се съгласяват, че в случай на получаване на награда над 1000 лв., техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора.

5.     Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

6.     Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно ЗЗЛД.

7.     Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.

8.     Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

Всеки участник в играта, има право, съгласно ЗЗЛД да поиска:

1.     Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора;

2.     По всяко време да поиска от Организатора да: заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участие в играта няма да бъде възможно;

3.     Да възрази пред Организатора срещу обработването на негови лични данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на участника се заличават;

4.     Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД.

За да упражни правата си по т. 1 – т. 4, участникът трябва да изпрати на адреса на “Фискал Артс” ООД: гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ № 14, офис 2, писмено заявление до Управителя на “Фискал Артс” ООД , което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.

 

VIII. Други условия

1.     В случай, че печелившият не желае да получи лично Голямата или специална награда в предаване, излъчвано директно, то Организаторът предоставя възможност за получаване на наградата в населеното място на печелившия участник. Организаторът на лотарията не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка, електронна поща, както и останалите необходими реквизити за предоставяне на наградата.

2.     Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

3.     Всички аудио-визуални материали в приложеннието Tesserum, както и самото приложение Tesserum са обект на авторско право и злоупотребата с тях се преследва от закона.

4.     Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

5.     Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

6.     “Фискал Артс” ООД не носи отговорност във връзка с недостатъци на предметните награди и/или упражняване на гаранционни или други права.

7.     Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.

8.     Организаторът може да заличава регистрация на потребител в играта, ако е въведена невярна или непълна информация информация. Организаторът може, но не е длъжен да информира участника по имейл за установеното несъответствие.

9.     Организаторът на играта може да ограничава достъпа по профила или заличава регистрацията на участник, който нарушава правилата на играта и изпраща снимки на касови бележки, които не отговарят на изискванията на данъчното законодателство, снимки с лошо качество или на обекти, които не са касови бележки.

Anchor 2

ЛИЧНИ ДАННИ 

"ФИСКАЛ АРТС" ООД е Администратор на Лични данни съгласно Удостоверение 43288/15.11.2017 издадено от КЗЛД. 

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, ФИСКАЛ АРТС ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "ФИСКАЛ АРТС" ООД

 2. ЕИК/БУЛСТАТ :204810579

 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1784 , бул. „Андрей Сахаров “ №14, ТЦ „Метропол“

 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1784 , бул. „Андрей Сахаров “ №14, ТЦ „Метропол“

 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1784 , бул. „Андрей Сахаров “ №14, ТЦ „Метропол“

 6. E-mail: info@fiscalarts.com

 7. Телефон.: +359 2 469 10 87

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Данни за кореспонденция: гр. София, 1784, бул. „Андрей Сахаров“ №14, ТЦ „Метропол“

 2. Телефон: +359 2 469 10 87

 3. Email:dpo@fiscalarts.com

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:+359 2 915 3 518

 5. Email:  kzld@cpdp.bg  или kzld@government.bg

 6. Уеб страница: www.cpdp.bg

„ФИСКАЛ АРТС“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ФИСКАЛ АРТС ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, свързани с използването на приложенията, разработени от ФИСКАЛ АРТС ООД, като TESSERUM и не само, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на ФИСКАЛ АРТС ООД по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ФИСКАЛ АРТС ООД;

 • За целите на легитимния интерес на ФИСКАЛ АРТС ООД.

(2) ФИСКАЛ АРТС ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите приложения. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите приложения, ФИСКАЛ АРТС ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ФИСКАЛ АРТС ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите приложения и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при използването на приложенията, разработени от ФИСКАЛ АРТС ООД

 • индивидуализация на страна по договора;

 • регистрация на участник в събитие, организирано от ФИСКАЛ АРТС ООД;

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в приложенията, нови и подобрени функции и възможностти на приложенията.

 • подобряване и индивидуализиране на приложенията чрез предлагане на подходящи за Вас  събития и други продукти, функции и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

 • предоставяне на техническа поддръжка чрез система за оптимизиране и организиране на техническата поддръжка;

 

 (2) ФИСКАЛ АРТС ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ФИСКАЛ АРТС ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ФИСКАЛ АРТС ООД?

Чл. 3. (1) ФИСКАЛ АРТС ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в приложенията – целта на тази операция е създаване на профил в използваното приложение, чрез който потребителя да използва функциите на приложението Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребителски профил“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в приложенията, надвишени параметри, и изтичащи награди, съгласно договора правилата на позлване на приложенията и техните общи условия

 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

 (2) ФИСКАЛ АРТС ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име , презиме и фамилия, електронна поща, пол, дата на раждане и телефонен номер)

  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) изплащане на награди, спечелени от потребителя от приложенията на ФИСКАЛ АРТС ООД

  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в дадено приложение, между ФИСКАЛ АРТС ООД и Вас се счита, че Вие предоставяте своето съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него потребителско име.

  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и завършването на регистрацията в приложението, Вие се съгласявате ФИСКАЛ АРТС ООД  да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 • Други данни, които ФИСКАЛ АРТС ООД обработва – При влизане във Вашия профил в приложенията, ФИСКАЛ АРТС ООД събира данни за използвания IP адрес.

  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса,изполване на приложението,  статистически и маркетингови проучвания.

  • Основания за обработка на данните: Обработването е възоснова на предоставено съгласие от субекта на личните данни - чл. 6, ал. 1, б. (а) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена служебна бележка, съгласно ЗДДФЛ за получените от Вас награди в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

  • Цел, за която се събират данните: Издаване на служебна бележка съгласно ЗДДФЛ за получени плащания.

  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в приложението на  ФИСКАЛ АРТС ООД от Ваша страна се счита, че Вие сте предоставили Вашето информирано съгласие, на което основание обработваме Вашите лични данни с цел изпълнение на законов изискване, което се прилага към ФИСКАЛ АРТС ООД – чл. 6, ал. 1, б. (в) GDPR.

(3) ФИСКАЛ АРТС ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от ФИСКАЛ АРТС ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ФИСКАЛ АРТС ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в приложението. След изтичането на този срок, ФИСКАЛ АРТС ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ФИСКАЛ АРТС ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ФИСКАЛ АРТС ООД или друго.

(3) ФИСКАЛ АРТС ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ФИСКАЛ АРТС ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ФИСКАЛ АРТС ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) ФИСКАЛ АРТС ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил в приложението ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ФИСКАЛ АРТС ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ФИСКАЛ АРТС ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ФИСКАЛ АРТС ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в приложението или с отправяне на искане до ФИСКАЛ АРТС ООД.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ФИСКАЛ АРТС ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ФИСКАЛ АРТС ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ФИСКАЛ АРТС ООД;

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ФИСКАЛ АРТС ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „ЗАБРАВЯНЕ“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до ФИСКАЛ АРТС ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди ФИСКАЛ АРТС ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ФИСКАЛ АРТС ООД

(4) ФИСКАЛ АРТС ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ФИСКАЛ АРТС ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ФИСКАЛ АРТС ООД да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • ФИСКАЛ АРТС ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ФИСКАЛ АРТС ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на приложенията на ФИСКАЛ АРТС ООД, с искане по имейл, като искането трябва да е изпратено от имейла, с който сте регистрирани в приложението на  ФИСКАЛ АРТС ООД.

(2) Вие можете да поискате от ФИСКАЛ АРТС ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от ФИСКАЛ АРТС ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ФИСКАЛ АРТС ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ФИСКАЛ АРТС ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако ФИСКАЛ АРТС ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ФИСКАЛ АРТС ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на изплащания на спечелени награди от приложенията на ФИСКАЛ АРТС ООД, ФИСКАЛ АРТС ООД може да предава необходимата информация към съответния оператор на плащания, който обработва Вашите данни като администратор за целите на извършване на плащанията.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Препратки към външни сайтове

Чл.17. Чрез отделни функции/страници на приложенията може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Те са част от съдържание, публикувано в приложенията от трети страни. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в приложението, ФИСКАЛ АРТС ООД не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.

Регистрация в приложение

Чл.18. Регистрирайки се в приложение потребител получава профил, съдържащ  информация за потребителя, изисквана от ФИСКАЛ АРТС ООД, съхранявана от него, ползвана и обработвана съгласно настоящата политика. Достъпът до потребителския профил от страна на потребителя се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми.

 

При регистрация в приложението чрез външни инструменти (“Вход с Facebook”, “Вход с Google”)

Чл. 19. Когато Потребител с цел регистрация (или впоследствие след регистрация) използва инструментите за създаване на връзка между акаунта му в приложението  и профилите му във Facebook или Google, с това свое действие той оторизира ФИСКАЛ АРТС ООД да получи частични негови данни от профила му в съответната външна услуга, позволени от страна на потребителя за предоставяне чрез настройките му в съответната външна услуга, при което:
a. ФИСКАЛ АРТС ООД  може да получи данни на потребителя, като Имена, Пол, Възраст, Местоживеене, Снимка/Аватар, които данни се добавят към създадения акаунт на Потребителя в приложението.
b. ФИСКАЛ АРТС ООД може да получи данни на потребителя за взаимовръзки с други потребители (онлайн приятелства), които данни е възможно да се добавят към данните за потребителя в приложението (прехвърляне на онлайн приятелства).
c. ФИСКАЛ АРТС ООД може да получи възможност чрез съответната външна услуга да изпраща известия до потребителя, изпращани в рамките на съответната външна услуга, с комуникационни или маркетингови цели (например: частни известия във Facebook).

Информацията, която чрез автоматични технически средства ФИСКАЛ АРТС ООД може да получи и обработва по описания начин, се определя изцяло от Потребителя – чрез неговите настройки в рамките на съответната външна услуга (Facebook, Google), в която той има акаунт и който акаунт е решил да свърже с акаунта си в приложението. Регистрирането на потребителя с тези външни услуги се приема за съгласие за обработване на данните, предоставени чрез тях.

Деца

Чл. 20. Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на ФИСКАЛ АРТС ООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

 

Други разпоредби

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез Ваше искане, като може да  отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

bottom of page